Colofon

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van stichting de Flevowand en informeert u over de activiteiten die stichting de Flevowand onderneemt.

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u per mail aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden horen wij dit graag van u. Het auteursrecht op de afbeeldingen van deze website wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en stichting de Flevowand neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

  • Ontwerp en technische realisatie van de website: Dutchsatellites.com
  • Contact script: Tectite.com
  • Pilot-site van de digitale Flevowand: Waxle.com

Copyright
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan stichting de Flevowand. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting de Flevowand. Voor eventuele toestemming kunt u contact opnemen met stichting de Flevowand.

Disclaimer
Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Stichting de Flevowand is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van stichting de Flevowand geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten woren aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Beweringen en meningen, geuit op de pagina(s) van stichting de Flevowand zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van het bestuur van de stichting, de redactie, de webmaster, de Internet-provider of stichting de Flevowand.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover stichting de Flevowand geen controle heeft. Stichting de Flevowand draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.